دی 20, 1397
برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید چیست؟ چگونه جریان کار و تولید را مدیریت کنیم؟

در عمل، برنامه ریزی تولید بخشی از یک جریان پیچیده اطلاعات و تصمیم گیری است که برنامه ریزی و کنترل عملیات تولید را شکل می دهد. […]
مهر 7, 1395
درخت محصول

درخت محصول (BOM) چیست؟

درخت محصول (BOM) چیست؟  درخت محصول (Bill Of Material) فهرستی از مواد اولیه، اجزا و لوازم مورد نیاز برای ساخت، تولید و یا تعمیر یک محصول […]
درخواست دمو