سیستم مدیریت منابع مالی اشا

Asha FM – Financial Management

مهمترین نتیجه‌ای که راه اندازی کامل یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی برآورده می‌سازد دسترسی به گزارشهای آنالیزی و بهنگام مالی می‌باشد.

ثبت اتوماتیک کلیه اسناد مالی براساس الگوهای استاندارد مالی، طبقه‌بندی و خلاصه‌سازی آنها و در نهایت تهیه بروز گزارشهای مالی نتیجه راه‌اندازی سیستم مدیریت منابع مالی اشا در یک ساختاری تولیدی می‌باشد.

علاوه بر سرفصل حسابها که به صورت درختی و نامحدود قابل تعریف و بهره‌برداری است در کنار ساختارهای موازی مالی دیگری نیز به صورت نامحدود آنهم با ساختاری درختی و ترکیبی نظیر مراکزهزینه، مراکز درآمد، قراردادها، پروژه‌ها، ایستگاههای کاری و … قابل راه اندزی است که امکان ویژه گزارشهای آنالیزی بسیار کاربردی را فراهم می‌سازد.

همچنین با تسهیم حسابهای هزینه‌ای به تفکیک مراکز هزینه علاوه بر قیمت تمام‌شده استاندارد، قیمت تمام‌شده واقعی و امکان کنترل آن نیز یکی از مزیتهای راه‌اندازی سیستم مدیریت منابع مالی اشا می‌باشد.

در محدوده حسابداری صنعتی نیز هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)، بودجه ریزی بر مبنای فعالیت (ABB)، محاسبه و هزینه‌یابی استاندارد درخت محصول، کنترل هزینه تولید به تفکیک دسته یا بچهای تولیدی ، محاسبه و اعمال سربارهای مواد، تولید و نیروی انسانی، کنترل حسابهای مغایرت قیمت خرید، مغایرت هزینه عملکرد و بهره وری نیروی انسانی، مغایرت مصرف مواد و سایر حسابهای کنترلی از دیگر ابزارهای مدیریتی است که با راه‌اندازی سیستم مدیریت مالی اشا، مدیران را در کنترل و تصمیم‌گیریهای مهم مجموعه چالاک‌تر و مطمئن‌تر می‌سازد.

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP )

میخواهید یک جلسه دموی رایگان برای شما تنظیم کنیم؟

درخواست دمو
درخواست دمو